Keiser Vom Icer

Born April 24, 2021

SIRE
Nino Vom Icer

DAM
Naya Vom Sonoline

Quadim Vom Sudenblick
"Sully"

Born: 3/12/2018

Cathos vom Sudenblick

Born: 15. September 2020

DAM
DenWolf's Scylla

SIRE
Specter vom Sudenblick